ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Нормативни документи

Прикачени документи

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.
ПЛАН ПРОГРАМА 2023г ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 49„РАДОСT
Правилник за цялостната дейност 2023-2024
Етичен кодекс на училищната общност 2023-2024
Етичен кодекс 2023-2024
План програма БДП на ДГ №49 Радост
Правила за вътрешно подаване на сигнали в ДГ
Вътрешни правила по ЗЗЛД
Инструкция по ЗЗЛД
Политика ЗЗЛД
Годишен план 2022-2023 г.
План график на Механизма_ равни възможности _деца със СОП и уязвими групи
Стратегия на ДГ
Програма за превенция за ранно отпадане на деца от детската градина
Правилник за дейността
Мерки за повишаване на качеството в ДГ
Етичен кодекс 2022/23
Правилник за цялостната дейност на ДГ №49 "Радост" 2022/23
План за цялостната дейност 2021-2022
Етичен кодекс 2021-2022
План за действие за реализиране на стратегията 2020-2024
Стратегия 2020-2024
Мерки за повишаване на качеството 2021-2022
Годишен план 2021-2022
План-график за изпълнение на Механизма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца със СОП и деца от уязвими групи 2021-2022
Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ -2021-22 учебна година
Програмна система - учебен план, форми на обучение 2021-22 учебна година
План БДП 2021г.- ДГ №49 "Радост"
Правилник за цялостната дейност на ДГ №49 "Радост" 2020/21г.
Етичен кодекс на училищната общност в ДГ49-2020/21г.
Етичен кодекс на работещите в ДГ 49 -2020/21 г.
Годишен план 2020/21 година
Програмна система
План за усъвършенстване компетенциите
План за текущи проверки
План за работа по БДП за 2019/2020
План за работа на психолога
План за контролна дейност
Етичен кодекс
Дневен режим
Годишен план
Правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията
Заповед за определяне на реда за достъп до активите и информацията
Стратегия за управление на риска - ДГ №49 "Радост"
Съвременна образователна институция - ДГ №49 "Радост"