ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Математика и логика

 

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ

„МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА“ -

дейности

През януари месец 2024 година в детската градина се проведе математическото състезание Многознайко -"Обичам да смятам", организирано от методическо обединение Математика и логика. В него взеха участие деца от вторите, третите и четвъртите групи на детската градина.  След отличното им представяне в първи кръг децата получиха своите награди и похвали от директора на детското заведение госпожа Илонка Стоянова.

 1.  

 

____________________________________________________________________

Математическо състезание Многознайко -"Обичам да смятам" II-ри кръг- учебна 2021/2022

 

Награждаване от първи кръг на състезание по математика Многознайко организирано от председателя на МО “Математика и логика“ Геновева Еленска.

  

Математическо състезание Многознайко -"Обичам да смятам" I-ви кръг- учебна 2021/2022

 

Награждаване от първи кръг на състезание по математика Многознайко организирано от председателя на МО “Математика и логика“ Геновева Еленска.

 

 

 

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ

„МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА“

в Детска градина № 49  „Радост“

община Столична,  район ,,Изгрев“ 

за учебната 2020/2021 г.

 

Тема на методическото обединение: Използване на ИКТ за оптимизиране на възпитателно-образователния процес

Председател на методическото обединение: Геновева Еленска

 1. Цели и очаквани резултати
 2. Цели:
 • Повишаване на професионалната компетентност на учителите чрез обогатяване и разширяване на педагогическата практика, съобразена с актуалните тенденции в развитието на предучилищното образование и съвременното дете.
 • Обмен на иновативни идеи и добър педагогически опит.
 • Професионална подкрепа и взаимодействие между педагогическите екипи в подготвителни групи
 1. Очаквани резултати:
 • Повишаване на мотивацията за педагогически успехи.
 • Стимулиране на уменията за учене през целия живот.
 • Утвърждаване на методическото обединение като действена форма за самоусъвършенстване на личните и професионалните компетентности на детските учители.
 1. Квалификационно-методически дейности на методическото обединение

 

Вид, форма и тема на проявата

Съпътстващи дейности

Време за реализиране

Цели и очаквани резултати

Отговорник/координатор на дейностите

 

1

„Обичам да смятам“ – 1 кръг Състезание „Многознайко“

 

Декември

Медали

Геновева Еленска

 

 

 

и грамоти

Катерина Зъбчева

 
   

 

 

 

2

„Обичам да смятам“ – 2 кръг Състезание „Многознайко“

 

Февруари

Медали

Геновева Еленска

 

 

 

и грамоти

Катерина Зъбчева

 

 

 

 

 

3

Практикум

„Интерактивни игри“

 

Целогодишно

 

Всички колеги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Всеки от участниците в Методическото обединения може да инициира дейности в пряка връзка с целите и задачите на обединението в собствената си група и дейност, като същите ще бъдат отчетени в Годишния отчет на МО“Математика и логика“.

 • Списък на участниците в методическото обединение:

Геновева Еленска, Катерина Зъбчева, Елена Кондева, Розалина Венкова, Ваня Вушева, Даниела Стоянова, Росица Христова, Костадина Иванова, Златина Ненкова.

 • В работата на методическото обединение учителите участват по собствено желание и съобразно професионалните си интереси по темата.
 • Работата на методическото обединение се координира от председател на МО.
 • Работата на председателя се подпомага от старшите  учители в детската  градина.

 

Изготвили:

Геновева Еленска, Катерина Зъбчева

Председател на методическо обединение:

Геновева Еленска, учител в група „Патиланско царство“

 

Математическо състезание Многознайко -"Обичам да смятам" II-ри кръг-Награждаване 2021 

   

 

Математическо състезание Многознайко -"Обичам да смятам" I-ви кръг-Награждаване 2021

     

  

 

 

Математическо състезание Многознайко -"Обичам да смятам"

    

Математическо състезание Есен!