ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

За нас

"Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се науча как да живея, съм усвоил в детската градина. Мъдростта не е горе на върха, където блести звездната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група. Ето какво научих там: Делете всичко. Играйте честно. Не удряйте хората. Оставяйте нещата там, където сте ги намерили... Разчистете, ако сте разхвърляли. Не вземайте вещи, които не са ваши. Извинете се, когато сте обидили някого. Мийте си ръцете преди ядене. Изчервявайте се. Научете нещо, измислете нещо, порисувайте, попейте, потанцувайте, поиграйте, поработете – всеки ден по малко.

Всеки следобед си поспивайте. Когато излезете на улицата, внимавайте дали не идва кола, дръжте се за ръцете и вървете плътно един до друг. Бъдете готови за чудеса. Спомнете си първата дума, която сте научили – най-важната дума в света – ВИЖ.

Помислете колко по-добър щеше да бъде светът, ако хората приемаха като задължително правило винаги да връщат нещата там, откъдето са ги взели, и да почистват мръсотията, която правят. На колкото и години да сте, когато сте сред останалите хора, е в сила правилото: дръжте се за ръце и вървете плътно един до друг."

Робърт Фулам

Детска градина № 49 „Радост” е отворена за прием на деца като Обединено детско заведение с яслени и градински групи през 1980 г. Столично детско заведение, намира се на територията на район „Изгрев”, в ж.к. „Дианабад”, ул. „Св. Пимен Зографски” №5 , в непосредствена близост до бул. "Драган Цанков".

Традиция за нас е организирането и провеждането на еднодневни екскурзии и спортен празник- всяка година. В детската градина се работи системно за възпитаване на обич и уважение към българската фолклорна традиция, като децата получават конкретни представи за фолклорните празници и обичаи чрез участие във възстановки на типични народни празници и обичаи.

В детската градина се използват ИКТ като средство за обогатяване на познавателния опит и развитие на интелектуалните способности на децата. Децата с удоволствие играят и учат с помощта на интерактивна дъска и мултимедийни образователни ресурси, съобразени с възрастовите им особености и индивидуалните им потребности. Детската градина разполага с Интерактивен кабинет, Интерактивно игрище по безопасност на движението (с всички необходими аксесоари, возила и др.), Футболно игрище, 4 еко-зони, създадени благодарение на участието и спечелването от ДГ на проект на ПУДООС.

Образователната иновация, която внедряваме в детската градина, е проектно-базираното обучение. Всяка група работи по един или няколко различни по продължителност проекти, с помощта на които децата получават интегрирани знания от различни области и осъществяват социална комуникация и партньорство със значими възрастни. Тематичните области се избират според интересите и потребностите на децата, и за съдействие и подкрепа при реализация на проектите се привлича както родителската общност, така и образователна платформа Прознание, която осигурява гост-лектори по темите от проектната дейност на всяка група. 
Интелектуалното развитие на децата върви ръка за ръка със социализацията и емоционалното им съзряване. Социализацията е процес на придобиване на социални знания за взаимоотношенията между хората, за структурата на обществото и ролята на социалните институции в него, и е тясно свързана с възпитанието и формирането на личността. За детето социализацията включва:

 • Социално познание – усвояване на навици, умения, ценностна ориентация;
 • Социално общуване и придобиване на социален опит.

В детската градина се стремим да изграждаме предпоставки, необходими за успешното адаптиране на децата към заобикалящата ги социална среда и за усвояване на модели за адекватно социално поведение в обществото.

В етапа на постмодернистичното общество, на който се намираме днес, педагозите и служителите в детската градина работят върху ценностната ориентация на децата и изграждането на емпатия: добронамереност, разбиране, съпричастност, взаимопомощ.

Основната цел на нашата учебно-възпитателна работа е насочена към създаване на  национално самочувствие и принадлежност към българското общество на XXI век. Партньорството с родителите за нас е от ключово значение за създаване на хармонични междуличностни и групови взаимоотношения в най-добър интерес на децата, както и за развитието на детската градина като образователна институция. Осъзнавайки, че комуникацията и социализацията са важни личностни компетенции, които децата трябва да притежават, ние се стремим да разширяваме социалните им способности за взаимодействие и социално ориентирано поведение чрез различни форми на педагогическо взаимодействие. В тях възпитателните задачи са насочени към култивиране на човеколюбие, състрадателност и толерантност към хората, работа в екип в името на добрата кауза, поощряване на самостоятелността и креативността.

При  нас детето Ви ще бъде заобиколено от приятели, ще  бъде обичано и подкрепяно с уважение и такт, ще се чувства радостно, прието и разбрано.

Заповядайте при нас! 

Меморандум на едно дете:

 • Аз ви обичам – обичайте ме и вие.
 • Не ме разглезвайте. Зная много добре, че не мога да получа всичко. Аз само ви изпитвам.
 • Не се страхувайте да сте строги с мен. Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да да разбера къде ми е мястото.
 • Не ме насилвайте – товаще ме научи, че силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно, ако ме убеждавате.
 • Не бъдете непоследователни. Това ме обърква.
 • Не ми обещавайте, ако не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам.
 • Не се връзвайте на моите предизвикателства, когато ви кажа или направя нещо, което може да ви разтрои. След това аз ще се опитвам да извоювам  още по-големи „победи”.
 • Не се разтройвайте много, когато ви кажа, че ви мразя. Аз не искам да кажа това, а само да ви накарам да съжалявате за онова, което сте сторили.
 • Не ме карайте да се чувствам по-малък, отколкото съм. Аз ще го компенсирам, като почна да се държа като „важна клечка”.
 • Не вършете неща вместо мен, които мога да ги върша и сам. Това ще ме накара да се чувствам като бебе и може да продължа да ви използвам.
 • Не обръщайте голямо внимание на „лошите ми навици”. Това ще ме насърчи да продължавам.
 • Не ме критикувайте пред други хора. Аз ще възприема по-добре забележките ви, ако разговатяте с мен спокойно и насаме.
 • Не се опитвайте да обсъждате моето поведние в разгара на кавгата. По някои причини слухът ми в този момент е нарушен, а способността ми за контактуване – още повече. Правилно е нещата да са такива, каквито се изискват, но по-добре да говорим за това по-късно.
 • Не се опитвайте да ме поучавате. Вие бихте се изненадали колко добре знам какво е добро и какво лошо.
 • Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без да чувствам, че не съм добър.
 • Не ми се карайте постоянно. Ако го правите, ще се наложи да се правя на глух.
 • Не искайте обяснение за лошото ми поведение. Понякога не знам защо съм се държал така.
 • Не поставяйте твърде много на изпитание честността ми. Лесно мога да се изплаша и да ви излъжа.
 • Не забравяйте, че  обичам да експериментирам. По този начин се уча. Моля, изтърпявайте ме.
 • Не ме предпазвайте от последиците. Аз имам нужда от опит.