ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Изкуства

 

Коледна изложба - декември 2022

"Обичам всичко българско"

 

 

 

План на дейностите през новата учебна година 2022/23

Изложба "Всичко българско и родно "

   

 

Зимна из ложба на детско творчество

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ- ,,Изкуства“

в детска градина № 49  „Радост“

община Столична,  район ,,Изгрев“

за учебната 2020/2021 г.

 

 

Тема на методическото обединение: „Всичко българско и родно“- насърчаване и стимулиране в ранна детска възраст на познаване, почитане, възпитание и обич към българските традиции, обичаи и фолклор  “

 

Председател на методическото обединение: Десислава Георгиева Здравкова

 

 1. Цели и очаквани резултати
 1. Цели:
 • Повишаване на професионалната компетентност на учителите чрез обогатяване и разширяване на педагогическата практика, съобразена с актуалните тенденции в развитието на предучилищното образование и съвременното дете.
 • Обмен на иновативни идеи и добър педагогически опит.
 • Професионална подкрепа и взаимодействие между педагогическите екипи в подготвителни групи

 

 1. Очаквани резултати:
 • Повишаване на мотивацията за педагогически успехи.
 • Стимулиране на уменията за учене през целия живот.
 • Утвърждаване на методическото обединение като действена форма за самоусъвършенстване на личните и професионалните компетентности на детските учители.

 

 1. Квалификационно-методически дейности на методическото обединение

 

Вид, форма и тема на проявата

Съпътстващи дейности

Време за реализиране

Цели и очаквани резултати

Отговорник/координатор на дейностите

 

1

Празник за откриване на учебната година

БДП –„Остани жив спаси живот“

15.09.2020г.

Създаване на позитивна нагласа и безопастно поведение на пътя

Учители К.Зъбчева, Р. Мраценкова и А. Станимирова

Учители от ПГ

2

Сезонни изложби

Фолклорна работилница „Всичко българско и родно“

Целогодишно

Създаване на позитивна нагласа към българските традиции и обичаи през погледа на детето

Учители по групи  и екип МО

3

Празник за Баба Марта

Празник по групите

Март

Пресъздаване на традиционнен празник

А. Станимирова и учители от МО

4

Модно ревю по случай деня на Земята

Еко ревю

Април

Възпитаване на екологично отношение и опазване на природата

Учители от МО

 

Списък на участниците в методическото обединение: К. Зъбчева, И.Димитрова, Р. Мраценкова, Р. Христова, К. Иванова, А. Станимирова

 

 • В работата на методическото обединение учителите участват по собствено желание и съобразно професионалните си интереси по темата.
 • Работата на методическото обединение се координира от председател на МО.
 • Работата на председателя се подпомага от старшите учители в детската  градина.

Изготвили:

Десислава Георгиева Здравкова

 

Председател на методическо обединение

Десислава Георгиева Здравкова- ст. учител в гр. Невенче

 

 

Есенна изложба 2020/2021 учебна година.

  

 

Есен е! 2020г.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пролет прекрасна!

  

------------------------------------------------------------

Уловено късче есенна красота......

От сръчните ръце на деца, родители, учители и Методическо обединение Изкуства.

Изложбата може да видите на централния вход на детската градина.