ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Задачи група Детелина

 

ДОС за І група според Наредба №5 за предучилищна подготовка 

ОН

Ядро

            

 

 

 

БЕЛ

Свързана реч

 • Назовава пълното си собствено име и възрастта си.

 • Назовава имената на членовете на семейството си.

 • Разбира общоприети изрази.

 • Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).

 • Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе.

Речник

 • Назовава имената на близки хора, приятели, играчки и предмети от близкото обкръжение.

 • Произнася думите правилно.

Граматически правилна реч

 • Образува правилно множествено число на думи и обратно.

 • Използва кратки прости изречения.

Звукова култура

 • Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта.

Възприемане на литературно произведение

 • Възприема кратки приказки.

 • Назовава основните герои в литературно произведение.

 • Разбира съдържанието на кратки литературни произведения.

 • Различава в литературното произведение начало и край.

Пресъздаване на литературно произведение

 • Наизустява според възможностите си цялостно или част от кратки стихчета и римушки.

М

А

Т

Е

М

А

Т

И

К

А

Количествени отношения

 • Брои до три.

 • Различава едно и много.

 • Сравнява две предметни групи (до три предмета) и ги назовава: толкова, колкото.

Измерване

 • Практически обследва височината на предметите.

 • Определя равни по височина предмети.

Пространствени отношения

 • Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение –горе, долу, отпред, отзад.

Времеви отношения

 • Разпознава и назовава ден и нощ.

 • Има представа за годишните сезони.

Равнинни фигури

 • Има представа за кръг, квадрат и триъгълник.

 • Избира назованата фигура.

 

ОС

Самоутвърждаване и общуване с околните

 • Разпознава образа си и назовава пола си.

 • Описва себе си, като назовава името си и посочва близките си приятели, както и предпочитанията си към облекло и играчки.

 • Изразява привързаност към членове на семейството.

 • Демонстрира предпочитания към място за игра, играчки и съиграчи.

 • Участва в игри с други деца.

 • Посочва това, което харесва или не харесва.

 • Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие.

Социална и здравословна среда

 • Различава сградите на дома и на детската градина.

 • Споделя играчки и пособия с децата.

 • Назовава игрови средства, роли и правила.

 • Знае правилата за пътуване в автомобил, като използва детско столче.

 • Познава средства за хигиена и начини на използването им.

 • Познава професии, свързани с грижите за децата в детската градина.

Културни и национални ценности

 • Назовава лични празници.

 • Знае името на страната ни.

 • Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници и игри.

Светът на природата и неговото опазване

 • Назовава домашни животни и техните малки.

 • Наблюдава в близката среда домашни и диви животни.

 • Назовава плодове и зеленчуци.

 • Назовава в природни картини метеорологичното време като слънчево,  дъждовно, снежно.

 

ИИ

Художествено възприемане

 • Познава и назовава обекти при разглеждането на картини, илюстрации и произведения на народното творчество.

Изобразителни материали и техники

 • Апликира образ, като използва готови изрязани форми.

 • Ритмично рисува хоризонтални, вертикални и наклонени линии с черни и цветни материали.

 • Манипулира с пластичен материал.

Изобразително творчество

 • Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления.

 • Избира средства за изобразяване.

 • Създава образи от различни по форма и големина части.

 

ФК

Естествено-приложна двигателна дейност

 • Придвижва се самостоятелно и организирано в група със и без водач от и към предварително определени ориентири и посоки.

 • Придвижва се чрез ходене с малки крачки, с големи крачки, на пръсти, пети и назад с различни положения и движения на ръцете.

 • Придвижва се чрез бягане в различни посоки и редувано с ходене. Бяга в коридор до определена цел.

 • Подскача с два крака на място и с придвижване. Скача на дължина от място, в дълбочина – от високо на ниско и за достигане на предмет, окачен на височина.

 • Търкаля/хвърля отдолу плътна топка (1 кг) с две ръце, гумена топка с една и две ръце свободно и към цел, между деца в кръг.

 • Катери се по наклонена и вертикална стълба (катерушка) със стъпване с двата крака на всеки напречник.

 • Придвижва се чрез свободно лазене от колянна опора от и към предварително определени ориентири в права посока и зигзаг и се провира под въже.

Спортно-подготвителна двигателна дейност

 • Изпълнява дейности от различни спортове, имащи естествено- приложен и оздравителен характер (спускане с шейни, тротинетка или колело, туристическо ходене, катерене).

 • Проявява желание да изпълнява елементи от различни спортове и преодоляване на изкуствени и естествени препятствия.

 • Проявява интерес към елементи от различни спортове.

Физическа дееспособност

 • Изпълнява физически упражнения без уред, които въздействат върху развитието на всички мускулни групи.

 • Включва се в организирана двигателна дейност.

Игрова двигателна дейност

 • Изпълнява естествено- приложни движения в подвижните игри.

 • Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

 • Движи се и играе безопасно в групата, в салона и на площадката.

 

КТ

Конструиране и моделиране

 • Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел.

 • Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел.

 • Включва изработени играчки в игрови дейности.

Обработване на материали, съединяване и свързване

 • Има представа за хартия и природни материали.

 • Къса хартия на ленти.

 • Лепи хартиени ленти върху лист.

 • Промушва конци и прежда през отвор.

Грижи и инициативност

 • Има представа за видовете дрехи, тяхното предназначение и подреждане.

 • Облича и се съблича с помощта на възрастен.

 • Подрежда прибор и салфетка за хранене по указания.

 • Има представа за изискванията за безопасност и чистота.

 • Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Техника

 • Има представа за играчки на отделни превозни и товарни средства.

 • Различава инструменти, които използва в своята дейност – четка, молив,

 • прибор за хранене и др.

 

М

У

З

И

К

А

 

Възприемане

 • Разпознава визуално музикалните инструменти

 • акордеон и тъпан

Възпроизвеждане

 • Пее до три научени кратки песни

Музика и игра

 • Изпълнява ритмични движения в кръг и в редица – хванати за ръце и един зад друг

 • Марширува на подходяща музика

Елементи на

музикалната

изразност