ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

ЗАПОВЕД

No СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед No РД-01-105/02.03.2020 г. (812/з- 256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, като взех предвид Заповед No РД-01-124 от 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му на територията на Столична община

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Да се приложат следните противоепидемични мерки на територията на Столична община за срок до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите, разположени на територията на Столична община.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации на територията на Столична община. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Столична община.

4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма на територията на Столична община.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други) на територията на Столична община.

6. Преустановява се експлоатацията на четирите нощни автобусни линии N1, N2, N3 и N4, въведени за първи път с Решение No 179/05.04.2018 г. на СОС.

7. Преустановява се провеждането на фермерски фестивал, част от Календара на културните събития, приет с Решение No 44/06.02.2020 г. на СОС.

8. Преустановява се функционирането на Пазар „Подуяне“, Пазар „Бански“, „Пазар „Ал. Невски“, Пазар „Никола Жеков“, Пазар „Нови Искър“ – Курило, Пазар „Младост 1А“ – „Пътеките“, Пазар до „Стадион Васил Левски“ за спортни стоки, Пазар „Париж“, Пазар „Люлин 3 м.р.“ и Пазар „Люлин 4 м. р.“, ТК „Лагера“, Търговски център „Център на услугите“, Пазар „Гоце Делчев“ както и организираните мероприятия на територията на пазарните площадки.

9. Затварят се общинските градски тоалетни.

10. Преустановяват се всички дейности и мероприятия в клубовете на пенсионера на територията на Столична община.

11. Управителите на летище „София“, БДЖ, Централна жп гара, Централна автогара и другите гари и автогари на територията на Столична община да организират засилено дезинфекциране, като служителите на каси и гишета да бъдат снабдени със защитни маски.

12. Светофарните уредби преминават на автоматичен режим на работа за пешеходците без натискане на бутона за пешеходно пресичане.

13. Вратите на всички превозни средства на градския транспорт се отварят автоматично, без натискане на бутон за вратите.

14. Препоръчва се да не се провеждат семейни тържества, на които присъстват по-голям брой хора (в това число сватби и кръщенета). Към момента обредните зали ще извършват сватбени ритуали, но без присъствие на гости в залата.

II. Заместник-кметът на Столична община в направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ да създаде необходимата организация и контрол за разширяване на дейността на общинско предприятие „Социален патронаж“ за предоставяне и на безплатни социални услуги, чрез оказване на съдействие и полагане на грижи, включително закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост, съгласно дейността си, на следните лица трудноподвижни, самотно живеещи, лежащо болни и възрастни лица, нуждаещи се от оказване на съдействие и полагане на грижи.

1. За изпълнението на функциите по т. II, ОП „Социален патронаж“, с цел осигуряване на защита на живота и здравето на населението, да създаде необходимата организация за изпълнение на дейностите съвместно с дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

2. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ да оказва необходимата помощ и съдействие на ОП „Социален патронаж“, включително и чрез лица членуващи/желаещи да членуват в доброволното формирование на Столична община съгл. чл. 41 от Закона за защита при бедствия във вр. с Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования.

III. Директорът на Столичен инспекторат да създаде необходимата организация и контрол чрез законните представители на дружествата, на които са възложени дейностите по поддържане на чистотата на територията на Столична община, за интензивно миене и дезинфекция на подлези, площадки на общинските пазари, на контейнерите за битови отпадъци, на кошчетата за боклук по улиците, за срока до 29.03.2020 г.

Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря на Столична община, на директорите на дирекции на Столична община, началникът на сектор „Общинска полиция – СДВР“ - за изпълнение.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на председателя на Столичния общински съвет, на главния архитект на Столична община, на кметовете на райони на Столична община, на директора на Столичен инспекторат - за сведение и изпълнение.
По електронен път на официалната ел. поща или факс заповедта да се изпрати на Пазари „Север“ ЕАД, Пазари „Запад“ ЕАД, Пазари „Юг“ ЕАД и Пазари „Изток“ ЕАД, които не са реални участници в ЕОД – за изпълнение.

ЗА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
.............../П/................. /ДОНЧО БАРБАЛОВ
Съгласно Заповед No
СОА20-РД15-4065/12.03.2020 г.
на кмета на Столична община