ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

На сайта на Държавен вестник в бр. 85 от 02.10.2020 г. са публикувани промените в Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование:

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10.  Отсъствията на децата по чл. 10, ал. 1 през учебно време по семейни причини за учебната 2020 – 2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията на чл. 10, ал. 2.

Подробности виж тук!