ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Писмо РУО София град

 

Писмо РУО София гряд

 

 

Изх. № РУО1-12443/28.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”  

                                                                                   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12332/25.03.2022 г., относно организиране на обучения за непедагогически персонал /образователни медиатори, помощници на учителите и социални работници в образованието/, назначени по проект АПСПО и други заинтересовани страни /родители и/или авторитети от и за общността, лидери и други/ по изработена Методика за непедагогическия персонал за работа от уязвими групи и родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието „детска градина-семейство“, в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” по Дейност 3 „Осъществяване на обучения, включително осигуряване на обучителни материали, пособия и други“, Ви уведомявам, че в срок до 31.03.2022 г. да предложите на и-мейл: coiduem@mon.bg участници за обученията като предоставят списъци със следните групи:

заинтересовани страни (родители и/или авторитети от и за общността; лидери и др.)

Предложенията за участници да бъдат само за непреминали такова обучение през 2021 г.

След сформиране на групите за обученията, директорите и участниците ще бъдат уведомени за графика и място на провеждане на обученията.

Изготвените списъци трябва да съдържат: трите имена, контакти на участника, образователната институция, която го изпраща, населено място, община, област, контакти на институцията и към коя група се предлага да участва: родител, авторитет, лидер и др.

Списъците с предложения за участници трябва да се изпращат на и-мейл адрес: coiduem@mon.bg

Лице за контакт:

Инна Иванова, главен експерт в ЦОИДУЕМ-0879814170

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

                                                                                                        МИЛЕН БАЛДЖЕВ

                                                                                                        НАЧАЛНИК НА

                                                                                                        РУО СОФИЯ – ГРАД

                                                                                        /съгласно заповед № РД 02-953/24.03.2022 г.   

                                                                                                на началника на РУО – София-град/

 

 

 

РУО - София-град

София 1303, ул. „Антим I”, № 17,

тел.:9356050

www.ruo-sofia-grad.com