ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Международен ден на Музикотерапията

Музика за здраве 

АвторРосица Христова - Магистър по Музикална педагогика и Логопедиясертифициран музикотерапевт

Всички ние се раждаме с различни възможности. Понякога обаче причините се налагат от самата природа. Това съвсем не означава, че децата с ограничени възможности нямат равен шанс да бъдат толкова щастливи, колкото и останалите. Ако имате своя пример и търсите решение, знайте, че такова има – музикотерапията!

Точно от това имат нужда децата с: нарушения на опорно-двигателния апаратнервни заболяванияолигофренияпроблеми със слухаговоразрениетохиперактивностдефицит на вниманиесиндроми и др.

Още от древността хората са знаели, че изкуството притежава лечебни свойства, но най-силно въздействие върху здравето оказва музиката.  В Древна Гърция, Питагор е започвал и завършвал деня с пеене – сутрин, за да изчисти ума от съня и да го активизира,  вечер –за успокояване и настройване към отдих

Музиката в медицината

Музикалната терапия е едно от средствата за лечение на неврози, психосоматични заболявания, депресии, както и инструмент за личностното развитие на човека – и възрастния, и детето. Инструментът, с който борави музикалната терапия, е най-популярното и съвършено средство – музиката.

Положителните емоции предизвикани чрез музикотерапевтичните подходи, повишават активността на кората наглавния мозъкподобряват обмена на веществатастимулират дишането и кръвообращениетоподобряватвниманиетотонизират централната нервна система. Под въздействието на музиката се възстановява ритъма на организма, при който физиологическите реакции протичат най-ефективно и здравословно. Правилно подбраната музикаможе да премахне уморатада повиши самочувствието и самооценката. Всички ние – големи и малки, толкова много се нуждаем от това. 

Музика  преди да се родя 

Възпитанието на човек започва 9 месеца преди да се роди!  Добре е, ако бременната жена се занимава по някоя от методиките за пренатално развитие в медицинско учреждение или център за родители, да не спира да пее песни и да води разговори с детенцето, а да пренася и прилага това и в къщи. Желателно е и бащата да се привлече към тези занимания. Така детето привиква към тембъра на гласовете на своите родители, слуша ги и започва още преди раждането си да ги чувства като любими и необходими за себе си. Всичко това не само влияе положително на развитието на бебето, но и хармонизира отношенията в семейството.  Анализирайки влиянията на различни методи на въздействие с музика, учените са стигнали до извода, че те дават възможност да се наблюдават форми на емоционални реакции и взаимовръзката им с двигателните, а следователно и с дихателните реакции на нероденото дете.  Установено ече с помощта на музикатаможе да се въздейства на три сфери от жизнената дейност на плода  двигателнаемоционална и дихателна и дори да се управлява тяхното развитие.  Такова влияние помага да се коригират някои изменения във формирането на плода и да се направлява развитието в правилната посока.  Най-важното е, че музикалната стимулация за развитието на бъдещото дете оказва положително влияние както на психическите, така и на физическите му качества. Музикатаактивизира жизнената дейност на бременната жена и благоприятства нейното здравословно състояниеСъществуват специални музикотерапевтични програми и методики, които се използват за подготовка на бъдещата майка за нейното раждане. 

Маестромузика 

Да се прекратява музикалната терапия след раждането на бебето не е целесъобразно. По света, а вече и у нас, са създадени специални програми за работа с музика в първите години от живота на човека. Тук музиката се превръща в психологически инструмент за ранното детско развитие –за деца в норма и извън нея. Презумпцията е,  че бебето има същите рецептори,  каквито има и възрастният – зрение,  слух, вкус, осезание, обоняние.  Музиката помага да се опознават цветовете, да се развие чувство към езика, думите, образите,  да се научат частите на собственото тяло,  което в последствие да се осъзнае като един от най-съвършените инструменти на природата.  Всички тези постижения,  които се случват с помощта на музиката,  разкриват пред детето света в неговата пълнота,  разширяват кръгозора и неговата емоционална сфера на дейност. 

Музикотерапията при работата с деца помага за:  Укрепване на доверието и повишаване на чувствителността. Помага да се ускори процесът на оздравяване, чрез улесненото изразяване на вътрешното преживяване, с помощта на музиката.  Музиката фокусира вниманието към чувствата и спомага за по-голямата осъзнатост на индивида. Повишава се музикалната компетентност, изгражда се чувство за вътрешен контрол и структурираност на личността.

Активностите с музика стимулират развитието във всяка хемисфера/полукълбо/ на мозъка

Децатачиито вътрешен свят е хармонизиранпо лесно се приспособяват към света на възрастнитепо добреконтактуват с членовете на своето семействобързо намират общ език с връстниците си,  с лекота усвояват новаинформация и знания. С помощта на музиката родителите могат  много по-лесно да общуват със своето дете,  да го възпитава,  да направляват неговото развитие. Много важно е да осъзнаем, че общуването с музика, което се случва на специални занимания, може да бъде както за здраве и развитие, така и за самоопознаване, корекции и ускоряване лечението на различни заболявания. 

Как лекува музиката ?

Колкото по-рано се започне с лечение, толкова по-големи са шансовете за успех. С музикотерапия може да се започне от самото раждане. Тя влияе особено силно за:

  • Формиране на точните представи за обкръжаващия свят.
  • развитието на речта и говора
  • слуховото, зрителното, емоционалното и цялостното сетивно възприятие и развитие.
  • общото укрепване на нервната система
  • координацията на тялото чрез движения на фината и едрата моторика
  • развитие на вниманието и концентрацията.
  • развитие на паметта

Класическата музика е особено подходяща за предаване на чувствата, преживяванията и настроенията на детето, за да се насочи в правилната посока неговото светоусещане.

При активната музикотерапия  децата лично участват в изпълнение на музикалното произведение инструментално или вокалноЗа целта могат да се използват музикални инструменти, предмети от бита, лично от вас изработени помагала, както и собственото тяло. Главната цел е интеграция на детето в социалната група чрез музикално сътворчество, където се отработват различни комуникативни умения, преодолява се чувството за срам, формират се въздържаност, самоконтрол, внимание. 

Музикотерапията позволява на всички ни да се развивамевъзпитавамеда се справяме в животада се вслушамев себе си и да се саморазберем. 

Шопен – „Мазурки ”тукЙ.Щраус – Валсове тук