ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Задачи група Звездичка

ДОС за IV група според Наредба №5 за предучилищно образование

ОН

Ядро

ДОС

 

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързана реч

 

Назовава точния си адрес

 

Притежава необходимия речник за описване на места и посоки, описва и представя лесен път ли „маршрут“ до вкъщи

 

Разбира основния сюжет в различни познати текстове

Съставя устно кратък описателен текст

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси

Речник

 

Разбира и използва думи с абстрактно значение

· 

· 

Употребява думи и изрази, използвани в групата и в медиите

· 

Граматически правилна реч

· 

Разказва кратки истории, като използва подходящ „времеви речник“

· 

· 

Конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа

· 

· 

Различава изречение от текст

· 

Звукова култура

· 

Поставя правилно по практически път ударение на

· 

използваните думи

· 

Определя звука в началото и в края на думата

· 

· 

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на

· 

познати лица и предмети

· 

Демонстрира начални графични умения

· 

Възприемане на литературно произведение

 

 

 

 

 

· 

Възприема познати произведения от художествената литература чрез пресъздаването им в театъра или в киното

· 

· 

Илюстрира съдържанието и героите от литературни произведения

· 

· 

Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение

· 

· 

Съотнася постъпките на герои от литературно произведение към собствения си опит

· 

Пресъздаване на литературно произведение

· 

Участва в драматизиране на приказки и разкази

· 

· 

Преразказва приказка или разказ, като импровизира

· 

реплики и използва подходящи невербални средства за комуникация

 

 

М

А

Т

Е

М

А

Т

И

К

А

Количествени отношения

· 

Брои до десет в прав и обратен ред, отброява предмети до десет

· 

· 

Определя реда на обект в редица от десет предмета

· 

· 

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото

· 

· 

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества

· 

· 

Подрежда редицата на числата до 10

· 

· 

Възприема събирането като практическо добавяне, а изваждането като отнемане на част от група

· 

Измерване

· 

Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина

· 

· 

Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или ширина

· 

· 

Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица

· 

· 

Избира мярка (предметна) за измерване на височина, дължина и ширина

· 

· 

Сравнява тежестта на предмети по време на игри, като използва лек/тежък

· 

Пространствени отношения

· 

Определя пространствените отношения (вътре, вън, между, затворено, отворено)

· 

· 

Определя взаимното разположение на обекти (над, под, пред, зад, до, върху, на и др.)

· 

· 

Описва пространственото разположение на два предмета един спрямо друг, като използва отляво, отдясно

· 

· 

Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени

· 

отношения (надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далеко; по-рано/по-късно;

редом, по средата, на върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.)

· 

Представя графично пространствени отношения

· 

Времеви отношения

· 

Познава, назовава и подрежда дните на седмицата в тяхната последователност

· 

· 

Познава, назовава и подрежда месеците на годината, отнасящи се към всеки сезон

· 

· 

Познава предназначението на часовника като уред за измерване на времето

· 

Равнинни фигури

· 

Свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури

· 

· 

Моделира по образец познати геометрични фигури

· 

· 

Графично възпроизвежда геометрични фигури

· 

 

ОС

Самоутвърждаване и общуване с околните

· 

Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници

· 

· 

Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат

· 

· 

Има конкретна представа за „социалната роля“ ученик

· 

· 

Разбира разликата между ролеви и реални

· 

· 

 

· 

· 

Проявява толерантност към деца и възрастни с различия

· 

· 

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност

· 

· 

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно,

· 

взема предвид идеите на другите

· 

Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава

· 

Социална и здравословна среда

· 

Има представи за училището– класна стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни на ученика

· 

· 

Изразява своето право на избор и инициатива сред

· 

· 

 

· 

· 

Избира игрови действия съобразно особеностите на

· 

играчките, предметите за игра и игровата ситуация

· 

Разбира и демонстрира необходимото различно

· 

поведение и спазване на правила, когато е на

улицата, в заведението за хранене, на мястото за отдих, на мястото за развлечение

· 

Сравнява състояние на здраве и на болест

· 

· 

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.

· 

Културни и национални ценности

· 

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции

· 

· 

Разпознава националния химн и реагира, като

· 

изразява национална гордост и отдава почит

· 

Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 2 юни)

· 

Светът на природата и неговото опазване

· 

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони

· 

· 

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

· 

· 

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда

· 

· 

Разбира потребностите на растенията през различните сезони

· 

· 

Назовава поне едно условие за живот и развитие на

· 

· 

 

· 

· 

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността

· 

· 

Описва природозащитни инициативи на деца и

· 

възрастни по опазване на природата

 

ИИ

Художествено възприемане

· 

Изгражда представи за творби на изящните и

· 

приложно-декоративните изкуства

· 

Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от

· 

творби на изобразителното изкуство

Изобразителни материали и техники

· 

Възпроизвежда фигура, знак, прави и криви линии,

· 

елементи от знаци

· 

Използва многослойно апликиране при изпълнение на изобразителни задачи

· 

· 

Използва безопасно различни видове материали и пособия за изобразяване

· 

· 

Използва материали и техники за конструиране и

· 

Изобразително творчество

· 

Избира конкретна тема и я изобразява при рисуване, апликиране и моделиране

· 

· 

Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване

· 

· 

Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства

· 

· 

Планира последователността на действията и използването на различни материали и техники при изпълнение на изобразителни задачи самостоятелно или в група

· 

ФК

Естествено-приложна двигателна дейност

· 

Строява се и се престроява в колона, редица, кръг и

· 

обратно със смяна на посоката и темпа. Придвижва се чрез маршируване и спазва точно устни указания

· 

Придвижва се чрез ходене равновесно по тясна

· 

повърхност (пейка) с изпълнение на равновесни

стоежи, обръщане, пресечни стъпки, отскок до полуклек

· 

Изпълнява комбинации от различни видове бягане с други естествено-приложни движения.

· 

· 

Изпълнява насрещно бягане с разминаване в редици. Бяга за постижение

· 

· 

Изпълнява подскоци с един крак и с придвижване напред.

· 

· 

Скача с въженце с придвижване напред, на

· 

дължина и на височина със засилване, в дълбочина (върху постелка) от височина 40 см

· 

Хвърля малка гумена топка с една ръка отгоре в далечина, плътна топка (1 кг) с две ръце над глава, гумена топка с две ръце от гърди и отгоре в повдигната хоризонтална цел

· 

· 

Катери се с кръстосана координация по диагонал на

· 

гимнастическа стена (катерушка) и изпълнява вис –

обръщане в тилен лег и повдигане на краката

· 

Придвижва се чрез лазене от от свита стояща опора

· 

странично и в кръг.

· 

Провира се чрез изтегляне от лицев и тилен лег

· 

Спортно-подготвителна двигателна дейност

· 

Участва в игри и състезания с поставени задачи от спортове (лека атлетика, бягане, скачане и хвърляне, баскетбол, футбол или хандбал, тенис на корт, плуване), насочени към формиране на двигателен опит

· 

· 

Проявява стремеж към постижения и себедоказване, коопериране и взаимодействие в различни по вид игри

· 

· 

Посочва примери за вида спорт в зависимост от

· 

използвания уред (топка, ракета и др.), от броя на играчите(отборни и индивидуални), от условията, при които се провеждат (зимни, водни)

Физическа дееспособност

· 

Използва естествено- приложните движения за

· 

комплексно развиване на двигателните качества с

приоритет развитието на двигателните качества

бързина, сила и издържливост.

· 

Изпълнява закалителни процедури

· 

· 

Изпълнява физически упражнения за развитие на

· 

двигателни качества

Игрова двигателна дейност

· 

Владее набор от подвижни игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни, успокоителни); музикално- двигателни; спортно-

· 

подготвителни; щафетни; за усъвършенстване техниката на естествените движения; за  комплексно развитие на двигателните способности; народни подвижни игри и други

· 

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в

· 

игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план

· 

Познава и спазва духа на „честната игра“

· 

 

КТ

Конструиране и моделиране

· 

Самостоятелно довършва модел по образец, като

· 

подбира разнообразни материали и инструменти

· 

Предлага, представя и обяснява идея или

· 

решение при изработване на модел

· 

Оценява по собствени критерии модели и

· 

изделия и ги включва в игрови дейности

Обработване на материали, съединяване и свързване

· 

Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване

· 

· 

Реже хартия и картон, като използва шаблон

· 

· 

Прегъва последователно няколкократно хартия и

· 

· 

 

· 

· 

Съединява елементи, като залепва, преплита и

· 

Грижи и инициативност

· 

Познава начини за самообсужване вкъщи и в

· 

детската градина

· 

Стреми се да се облича, като закопчава и завързва

· 

· 

Спазва правила за култура на хранене и сервиране

· 

· 

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската градина

· 

· 

Участва в малък общ проект в детската градина

· 

· 

Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл

· 

Техника

· 

Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна маркировка

· 

· 

Има представа за предназначението на някои домашни електроуреди и правилата за безопасност

· 

· 

Познава отделни възможности на устройства за

· 

комуникация и информация

 

М

У

З

И

К

А

 

 

 

 

Възприемане

· 

Разпознава три познати (слушани) музикални

· 

· 

 

· 

· 

Разпознава визуално музикалните инструменти

· 

китара и тамбура

· 

Разпознава марш, валс, хоро и ръченица

· 

· 

Влиза в ролята на певец, музикант и слушател

· 

Възпроизвеждане

· 

Пее до пет научени песни

· 

· 

Импровизира елементарен съпровод с детски

· 

· 

музикални инструменти по собствен замисъл или със задача от учителя

· 

Музика и игра

· 

Спазва хореографията при изпълнение на танц

· 

· 

Импровизира танцови стъпки и движения на

· 

· 

различна по характер и националност музика

· 

Елементи на

музикалната

изразност

· 

Разпознава детски и мъжки гласове

· 

· 

Реагира на динамични промени (силно-тихо) в

· 

· 

музика

·