ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

ПБО група Звездичка

Учебна година 2023/24

 План ПБО виж тук

 Учебна година 2022/23

 

 

 

Презентация на дейностите по проекта вижте тук 2020–21 уч. год. ПБО дейности!                                         

 

План за учебната 2019/2020 г. на проекта

„Приказка  за екологията“ в

гр. „Звездичка“

 

Проектът „Приказка за екологията" се осъществява от

гр. „Звездичка“ . .

Цели на проекта :

  1. Да се изследва степента на усвояване на екологичните знания за средата, в която живеят и се развиват децата.
  2. Да формираме у децата знания, умения , отношения и екологична култура /да наблюдават явления и обекти от природата/.
  3. Да възпитаваме положително отношение за природата като

ценност на културата /екологична интелигентност на културата/.

  1. Да предоставим възможност за практическо приложение на знанията и уменията за екологията. Полагане основите на екологична култура и екологично поведение.

 

Етапи на проекта:

       1.Формиране на познавателни – информационни детерминанти на екосъобразно отношение към околния свят /научаване на факти, формиране на представи за живата и неживата природа, за природата като ценност/.

      2.Формиране  и развитие на умения за прилагане на екологичен подход при самонаблюдение на предмети и явления от околния свят.

     3.Формиране и развитие на екологично самосъзнание.

  1. Формиране на умения за прогнозиране на екологични последствия от неговата собствена дейност и от дейността на другите /хора и природни процеси и явления / и изграждане на първоночална ориентация към опазване и защита на природната среда.

   

 Дейност

Срок и участници

Необходими ресурси

1.Анкета на родители

м.октомври  учители

Изготвяне от учители

2.Екскурзия до гр. Пловдив

м.октомври  учители

Организиране на екскурзия

3.Куклен театър „Екосцена“

м.ноември учители

Театър в детската градина

4.Засаждане на цветя с  родители

Постоянен родители-деца –учители

Закупуване на цветя и инструменти за работа

5.Четене на художествена литература

Постоянен родители

Закупуване на книги

6.Екологични ситуации, игри и упражнения

Постоянен родители

Закупуване на книги

7.Системни наблюдения на обектите в природата

Постоянен родители

Излизане извън детската градина

8.Създаване на екокътове

м.март учители

Закупуване на материали