ДГ №49 "Радост"
Детска градина в град София, район Изгрев

Задачи група Слънчоглед

ДОС за III гр. според Наредба №5 за предучилищно образование

ОН

Ядро

ДОС

 

 

 

БЕЛ

Свързана реч

 • Назовава държавата, града и улицата, на която живее

 • Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми

 • Проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника

 • Описва подробно даден предмет или явление

Речник

 • Назовава правилно качества/характеристики и недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като използва определения

 • Използва ясен и правилен език за описване на познати събития

Граматически правилна реч

 • Съгласува по род и число прилагателните и

 •  

 • Използва прости разширени изречения

 • Разбира разликата между дума и изречение

Звукова култура

 • Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни особености

 • Определя броя на звуковете в думата

 • Разпознава и използва информация, поставена

на стените (имена, дати)

 • Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика

Възприемане на литературно произведение

 • Възприема кратки произведения от художествената литература

 • Описва според основните моменти в произведението литературни герои

 • Разпознава епизод от познато литературно

 •  

 • Изразява отношението си към литературно

произведение и към постъпките на героите от

него

Пресъздаване на литературно произведение

 • Изпълнява изразително конкретен художествен текст

 • Измисля игри по познати литературни произведения

 

 

 

 

М

А

Т

Е

М

А

Т

И

К

А

Количествени отношения

 • Брои до десет в прав ред

 • Определя реда на обект в редица от пет предмета

 • Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със

съответната цифра на числото

 • Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта)

 • Подрежда редицата на числата до 5

Измерване

 • Назовава и показва широчината на предмет

 • Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или дължина

 • Измерва дължина, като използва „лентичка“ или друг предмет

Пространствени отношения

 • Определя мястото на предмети в пространството, като използва съседство, вътре, вън

 • Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки)

 • Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно

 • Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око

 • Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт)

Времеви отношения

 • Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре)

 • Ориентира се в последователността на сезоните

 • Разбира информацията, която съдържа календара

Равнинни фигури

 • Различава и назовава правоъгълник

 • Комбинира познати геометрични фигури

 • Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури

 

ОС

Самоутвърждаване и общуване с околните

 • Изразява привързаност към деца и възрастни в

семейството и в близкото си обкръжение

 • Спазва правила за общуване по двойки и в

малки групи от връстници

 • Разбира семейните отношения и мястото си

в семейството

 • Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи.

 • Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници

 • Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия

 • Работи продуктивно в партньорство и екипност

 • Осъзнава различните чувства

 • Поддържа интереса към играта

Социална и здравословна среда

 • Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк)

 • Обяснява адекватни норми на поведение спрямо познати и непознати за него лица

 • Обяснява диференцирано предназначение на игрови съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри

 • Показва познаване на правила за движение по улицата, по коридора, на ескалатора

 • Познава правила за собствена защита на здравето и за здравословно хранене

 • Има представа за професии от близкото му обкръжение –образование, медицина, услуги и др.

Културни и национални ценности

 • Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да спазва обичаи в общността

 • Разпознава националния флаг

 • Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на националния празник, както и на лични, фолклорни, официални празници

 • Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността (напр. Коледа, Великден и др.)

Светът на природата и неговото опазване

 • Описва начина на хранене на познати животни

 • Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им

 • Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото обкръжение

 • Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци

 • Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им и ги полива

 • Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени

 • Познава някои правила за безопасност при поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и пожари в два сезона

 

ИИ

Художествено възприемане

 • Разглежда и описва произведения на различните видове изобразителни изкуства

 • Има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително творчество

Изобразителни материали и техники

 • Повтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията

 • Използва и съчетава различни изобразителни

материали(молив, пастел, бои)

 • Умее да апликира двуслойно

 • Изработва колажи от различни материали, маски, елементи на украшения и предмети от бита

Изобразително творчество

 • Композира пана, украса за празник, декори за театър

 • Умее да изобразява характерна поза или движение

 • Създава илюстрации по любими приказки

самостоятелно или в екип

 • Рисува фантазни образи по филми, приказки, по музика и др.

 

ФК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествено-приложна двигателна дейност

 • Строява се от разпръснат строй в колона, редица, в кръг и обратно.

 • Придвижва се чрез ритмувано ходене по

предварително определен метричен размер

 • Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски препятствия, в различно темпо, в зиг-заг и странично с догонваща крачка, с високо повдигане на коленете

 • Придвижва се чрез бягане в права посока и

зигзаг над и между различни препятствия.

 • Изпълнява насрещно бягане единично и по двойки

 • Изпълнява подскоци с ляв и десен крак.

 • Скача от ниско на високо, съчетано с отскачане от един и два крака.

 • Скача на дължина и височина със засилване, с

въженце с два крака на място

 • Хвърля вертикално нагоре и опитва да лови

малка гумена топка (с една ръка, със смяна на

ръцете), подава и лови гумена топка по двойки

 • Катери се по висока катерушка или гимнастическа стена със странично хоризонтално придвижване

 • Придвижва се чрез лазене от лакътно- колянна опора и от колянна опора с неголяма тежест на гърба и в комбинация с провирване и прекатерване

Спортно-подготвителна двигателна дейност

 • Изпълнява спортно- подготвителни игри, обвързани с различни спортове – бадминтон, баскетбол, волейбол, лека атлетика, спортна гимнастика, тенис, футбол, хандбал и др.

 • Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на поведение в игровата дейност и проявява обща солидарност към принципите на честната игра

 • Различава положителното и отрицателното в

поведението на играчите в съревнователни

условия и игри

Физическа дееспособност

 • Изпълнява двутактови физически упражнения с уред и без уред, които да въздействат върху

развитието на всички мускулни групи.

 • Използва естествено-приложните движения за комплексно развиване на двигателните качества с приоритет развитието на двигателните качества гъвкавост и ловкост.

 • Изпълнява закалителни процедури

 • Назовава двигателните качества бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост

Игрова двигателна дейност

 • Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри

 • Проявява двигателни умения и качества, определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина, оригиналност, екипност

 • Разбира значението на „честната игра“

 

КТ

Конструиране и моделиране

 • Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки

 • Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти

 • Оценява по различни предварително зададени

критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности

Обработване на материали, съединяване и свързване

 • Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие

 • Използва ножица за рязане на хартия и други

хартиени материали по права, крива и начупена

 • Сгъва хартия и картон по ориентири

 • Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, кламер, сламка и др.

Грижи и инициативност

 • Познава правила запазване на дрехите чисти и спретнати

 • Облича се и се съблича самостоятелно

 • Ползва самостоятелно прибори за хранене,

сервира и отсервира отделни ястия с помощта

на възрастен

 • Следва указания при подреждане и поддържане на реда, чистотата и естетическия вид на занималнята

 • Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската

градина

 • Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност

Техника

 • Различава превозните средства спрямо мястото на придвижване

 • Има представа за ролята на техниката в играчки с батерии, светлини, звук, компютри и др.

 • Различава устройства за комуникация и

информация – телефони

  М

У

З

И

К

А

 

Възприемане

 • Свързва всяко от две посочени познати музикални произведения със съответното заглавие

 • Разпознава визуално музикалните инструменти тромпет и гайда

 • Разпознава тембъра на тромпет и гайда в солово изпълнение

 • Различава ролите на певеца, на музиканта и на слушателя

Възпроизвеждане

 • Пее до четири различни по тематика песни от репертоара на детската градина

 • Използва детски музикални инструменти, за да възпроизведе позната мелодия

Музика и игра

 • Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц

 • Импровизира танцови стъпки и движения на маршова, хороводна и валсова музика, както и съвременни танци

Елементи на

музикалната

изразност

 • Отличава солово от оркестрово изпълнение

 • Реагира на темпови промени (бавно-бързо)

на звучаща музика

ОС за ІІ група според Наредба №5 за Предучилищно образование

ОН

Ядро

ДОС

 

 

 

БЕЛ

Свързана реч

 • Назовава някои роднински връзки в своето семейство

 • Назовава имената на възрастните в детската градина

 • Разбира инструкции

 • Дава прости обяснения за своите действия

 • Участва в диалог

 • Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение)

Речник

 • Назовава правилно предмети, лица, явления, събития

 • Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи, местоимения)

Граматически правилна реч

 • Говори за лични събития в миналото и в бъдещето

 • Съставя въпросителни изречения

Звукова култура

 • Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно

и отчетливо

Възприемане на литературно произведение

 • Възприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки

 • Определя ролята на героите от познати

литературни произведения

 • Задава въпроси, свързани с художествен текст Изразява отношението си към постъпките на даден герой

Пресъздаване на литературно произведение

 • Казва наизуст стихчета, гатанки и римушки и

преразказва по дадени опори кратка приказка

 • Избира и играе роли на герои от познати

литературни произведения

М

А

Т

Е

М

А

Т

И

К

А

Количествени отношения

 • Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет

 • Определя реда на обект в редица от три предмета

 • Практически моделира числата до 5, като използва предмети

 • Сравнява две предметни групи (до пет предмета) и ги назовава: поравно, повече и по-малко

Измерване

 • Назовава и показва дължина на предмети, като

използва дълъг, къс, по-дълъг, по-къс

 • Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина

Пространствени отношения

 • Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение, като използва близо и далече

 • Ориентира се по основните посоки, като използва напред, назад, нагоре и надолу

Времеви отношения

 • Разпознава назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ

 • Разпознава и назовава годишните сезони

 • Ориентира се в последователността на събитията във времето, като използва в началото – после; по-рано – по-късно; преди –след това

Равнинни фигури

 • Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник

 • Дава примери за познати предмети, които имат

формата на кръг, квадрат и триъгълник

 

ОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоутвърждаване и общуване с околните

 • Определя полово- ролевата принадлежност на членовете на семейството и на рода си

 • Описва собствените си преживявания и постъпките си

 • Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към тях

 • Посочва съиграчи, като се съобразява с

 •  

 • Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в процеса на самоутвърждаване

 • Създава приятелства

 • Изразява причини за това, което харесва и не харесва

 • Дава идеи за игра

Социална и здравословна среда

 • Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва ежедневно

 • Опитва емоционално да свърже желанията си с

възможностите на другите за осигуряването им

 • Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели

 • Показва познаване на правилата на пресичане на улица

 • Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим през деня

 • Има представа за професиите на своите родители и това, че работят, за да са полезни и да се грижат за семействата си

Културни и национални ценности

 • Отбелязва в календар на празниците рождени и

именни дни на деца в групата

 • Определя националността си

 • Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката на честването на националния празник, на значими официални празници, както и на местни празници на общността

 • Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им (мартеници, китки, венци, тояжки, маски и др.)

Светът на природата и неговото опазване

 • Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части)

 • Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда

 • Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните

 • Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира в предметни игри по нагледни признаци

 • Проявява желание да се грижи за растенията в

природния кът и на двора

 • Познава типични признаци на времето в

природна местност и сезона (дъжд, сняг, град)

 • Разпознава Слънцето, Луната и звездите в природни картини

 

ИИ

 

 

 

 

 

 

Художествено възприемане

 • Познава и назовава видове изобразителни материали

 • Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби

Изобразителни материали и техники

 • Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване

 • Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на детски творби от областта на народното и приложното творчество

 • Моделира обемни образи и придава характерни детайли и особености, като използва различни

пластични материали

Изобразително творчество

 • Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството

 • Изобразява обекти чрез крива затворена линия и кръгла форма

 • Декорира свободно, като използва стилизирани образи

 • Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект

 

ФК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествено-приложна двигателна дейност

 • Строява се един зад друг и един до друг по права линия, в кръг и обратно със и без захващане на ръцете.

 • Придвижва се чрез ходене в общ темп и ритъм

 • Придвижва се чрез ходене в разпръснат строй, в колона с престрояване в кръг и обратно, със смяна на посоката

 • Придвижва се чрез бягане в разпръснат строй, в колона, със смяна на посоката и темпа.

 • Бяга в права посока и зигзаг

 • Изпълнява подскоци с придвижване напред.

 • Скача в дълбочина – от ниско на високо.

 • Скача и прескача ниски препятствия с един и два крака

 • Хвърля с две ръце отдолу напред и отгоре напред гумена топка, с една ръка малка топка във вертикална цел и в далечина

 • Катери се по невисока катерушка и сяда върху нея.

 • Свободно се прекатерва над уред с височина до 40 см.

 • Придвижва се от свита стояща опора от и към

предварително определени ориентири в права посока, по гимнастическа пейка и се провира през обръчи

Спортно-подготвителна двигателна дейност

 • Изпълнява щафетни игри с елементи от различни спортове (бадминтон, баскетбол, волейбол, лека атлетика, спортна гимнастика, футбол, хандбал, тенис и др.)

 • Спазва основни изисквания и правила при изпълнение на елементи на различни спортове

 • Познава характерни различия между популярни спортове, както и местата и изискванията за провеждането им

Физическа дееспособност

 • Изпълнява физически упражнения без уред, които да въздействат върху развитието на всички мускулни групи и подпомагат развитието на по-слабите мускулни групи (коремни и странични)

 • Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение на двигателна дейност

Игрова двигателна дейност

 • Изпълнява двигателни действия в подвижните

игри с организиращ характер, за развитие на

моториката и двигателните способности, музикално-двигателни, спортно-подготвителни, щафетни и други

 • Разбира двигателни задачи и правила, стреми се към постижения и себедоказване

 • Играе с другите деца, като се грижи за своята

безопасност и за безопасността на другите деца

 

КТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструиране и моделиране

 • Разбира и следва поетапно демонстрирани указания при създаване на модел

 • Изработва под указанията на учителя модел, като изрязва, сгъва и залепва елементи

 • Оценява по зададени 2-3 критерия изработени модели и ги включва в игрови дейности

Обработване на материали, съединяване и свързване

 • Различава хартия, текстилни и природни материали в различни изделия

 • Реже с ножица хартия по очертана права линия

 • Съединява отрязани с ножица елементи чрез залепване

 • Свързва чрез нанизване и промушване

Грижи и инициативност

 • Стреми се да пази, чисти и подрежда дрехите и обувките си по указание

 • Стреми се да облича и съблича дрехите си по

 •  

 • Подбира прибори за хранене

 • Подрежда местата за занимания, игра, сън

и хранене с помощта на възрастен

 • Изслушва и избира едно от няколко възможни решения

 • Има представа за лично участие в общите дейности на групата

Техника

 • Сравнява пътнически, товарни и превозни средства

 • Има представа за устройства за информация и

комуникация – телевизия, аудио- устройства

 

М

У

З

И

К

А

 

Възприемане

 • Разпознава музикално произведение от посочени две познати произведения и го свързва правилно със заглавието му

 • Разпознава визуално музикалните инструменти пиано и цигулка

 • Разпознава по тембъра (звучността) цигулката и кавала в солово изпълнение

 • Характеризира звученето на музика, като използва едно-две определения

Възпроизвеждане

 • Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности

 • Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни тонови трайности

Музика и игра

 • Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки

 • Отразява двигателно, според възможностите си, темпови промени на музика

Елементи на

музикалната

изразност

 • Разграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне

 • Различава бързо-бавно в музик